[DM] NĐNTSH_ chương 4

Đại vu cười đáp: “Mỗi thời không đều có mỗi nguyên tắc của riêng nó, đó là nguyên tắc thời không trước đây của ngươi, không có nghĩa là ở đây cũng giống như vậy, khác với ngươi ở đây chúng ta nếu một người có tình cảm với một người, để biểu đạt nó, họ sẽ thách đấu nhau, nếu người thách đấu thắng được người kia sẽ có quyền đem hắn về nhà làm an đạt của mình, cùng hắn xây dựng gia đình sinh con đẻ cái. Đây mới là nguyên tắc của thời không này.” … More [DM] NĐNTSH_ chương 4

Bình chọn